نبوت اکتسابی

آيا انتخاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله به پيامبرى اكتسابى بوده يا انتصابى و يا اين كه هر دو قضيه را شامل می‌شود؟

آن چه در مسأله نبوّت و امامت معتبر است، نصب و گزينش الهى است. مفهوم انتخابى و انتصابى كه در عرف معاصر، نوع حكومت‏‌ها به آن تعيين می‌شوند در آن…
فهرست